Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 48/LIFE/2019 na wykonanie usługi cateringowej w 2019 roku w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000010 „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno- zachodniej Polsce”.

1. Liczba złożonych ofert: 1
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: Jarosław Kropidłowski, Hanki Kolonia 14, 78-650 Mirosławiec
5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi.

Lp.

Wykonawca

Adres

Cena
(zł brutto)/uwagi

1.

Jarosław Kropidłowski

 Hanki Kolonia 14
78-650 Mirosławiec

1650,00  zł