Historia Księgi Rodowodowej Żubrów sięga lat 30 ubiegłego wieku, kiedy rozpoczęto plan odtworzenia populacji żubrów, który został wytępiony w XX w. Pierwszym zadaniem było sporządzenie listy wszystkich żyjących zwierząt tego gatunku, w zagrodach prywatnych i ogrodach zoologicznych na całym świecie. W 1931r. listę tę sporządził Goerd von der Groeben, członek Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Żubra. Wyróżniono dwie linie żubrów czystej krwi – linie nizinną, która obejmuje zwierzęta pochodzące z terenów Puszczy Białowieskiej oraz linie nizinno-kaukaską , obejmującą żubry z domieszką krwi żubra kaukaskiego. Z wykazu wyłączono osobniki pomieszane genetycznie z bizonem amerykańskim, czy bydłem domowym.  Ewidencja tego gatunku trwa do dnia dzisiejszego , a od 1991r. prowadzona jest przez Białowieski Park Narodowy, której redaktorem jest dr. Jan Raczyński, a sekretarzem redakcji jest mgr inż. Małgorzata Bołbot.

Głównym zadaniem jest rzetelne prowadzenie ewidencji żubrów przez redakcję Księgi Rodowodowej  Żubrów osobników żyjących w zagrodach zamkniętych, tj. Dzika Zagroda oraz stad wolnościowych. Tabelaryczne zestawienie zawiera numer rodowodowy, który nadaje redakcja KRŻ, imię zwierzęcia ( nadawane przez hodowcę , zgodnie z literami ustalonymi dla regionu ), płeć , imiona rodziców wraz z ich numerami rodowodowymi oraz dane właściciela zagrody, w którym się urodziły. Dla stad dziko żyjących  prowadzi się rejestrację ilościową.

W Polsce rozróżniamy cztery formy nadawania imion dla żubrów. Pierwsze dwie litery „PL” nadawane są  w Zagrodzie Pokazowej Żubrów w Pszczynie , gdy oboje rodziców również posiadają imię zaczynające się na tę same litery . Imię zaczynające się od „PO” nadawane jest przez inne ośrodki w Polsce. „PU”  są to imiona dla żubrów o linii nizinno- kaukaskiej oraz „KA” dla żubrów, które zostały włączone do zagród zamkniętych , a urodzone są w stadzie wolnościowym.

Poniżej prezentujemy Państwo stronę z Księgi Rodowodowej Żubrów z 2020r. , w której znajdują się cielaki urodzone w Dzikiej Zagrodzie w 2019r.