FE_POIS_poziom_pl

Dnia 28 marca 2019 r. ZTP podpisało umowę dotacji na realizację projektu POIS.02.04.00-00-0013/18 „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów”. Utworzona w Dzikiej Zagrodzie w Jabłonowie w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000010 Baza Obsługi Żubrów rozszerza obszar działań na trzy województwa. Oprócz województwa zachodniopomorskiego, gdzie cały czas żyje największa część populacji zachodniopomorskiej, będziemy aktywnie chronić żubry w województwach lubuskim i wielkopolskim. Projekt przewiduje przede wszystkim:

- monitoring bezpośredni i telemetryczny żubrów,
- odłowy osobników i ich przemieszczenia,
- immobilizacja i zakładanie obroży telemetrycznych,
- budowa i remonty paśników, rozwożenie karmy dla żubrów
- koszenie łąk dla żubrów,
- opieka nad żubrami w zagrodzie pokazowej w Jabłonowie,
- prace w Pogotowiu Żubrowym – interwencje na wezwania od rolników, płoszenie żubrów z cennych upraw rolnych, pomoc w wypadkach komunikacyjnych z udziałem żubrów, interwencje w przypadkach zwierząt chorych lub rannych, usuwanie zwierząt martwych, pobieranie prób do badań.

Wszystkie działania prowadzone będą tam, gdzie aktualnie znajdą się stada żubrów. Dziś działania dotyczyć będą granic administracyjnych nadleśnictw RDLP Piła: Mirosławiec, Kalisz Pomorski, Tuczno, Człopa, Wałcz, Trzcianka, Krzyż ; RDLP  Szczecinek: Drawsko, Świerczyna, Złocieniec; RDLP Szczecin: Łobez, Dobrzany, Drawno, Smolarz. Trzeba jednak pamiętać, że wiele działań z żubrami odbywa się na terenach poza lasami (immobilizacja, zakładanie obroży telemetrycznych, odłowy, działalność Pogotowia Żubrowego w tym szczególnie przepłaszanie zwierząt i interwencji przy wypadkach drogowych).

Okres realizacji projektu: kwiecień 2019 – czerwiec 2023

Główne cele projektu to rozszerzenie zakresu działania Bazy Obsługi Żubrów i objęcie działaniami ochronnymi całej populacji w północno-zachodniej Polsce oraz budowa akceptacji społecznej dla gatunku poprzez minimalizowanie konfliktów i szkód.

Koszt całkowity projektu: 4 728 028,06

Kwota dofinansowania: 4 016 528,80

Dzięki wsparciu Fundacji WWF Polska, ZTP ma zapewniony wkład własny do projektu.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nadużyć finansowych. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych uruchomiony został tzw. mechanizm sygnalizacyjny, umożliwiający zgłaszanie podejrzeń wystąpienia nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W przypadku zidentyfikowania sytuacji występowania nadużycia finansowego należy przekazać zgłoszenie na adres: naduzycia@ckps.lasy.qov.pl. Zgłoszenie powinno zawierać przede wszystkim elementy takie jak:

  • opis zdarzenia,
  • dane sprawcy,
  • informacje o osobach, które mogą mieć wiedzę o tej sprawie.

W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

Ponadto, dla instytucji wdrażających POIiŚ 2014-2020, Ministerstwo Rozwoju również wprowadziło mechanizm sygnalizacyjny szczegółowo opisany na stronie internetowej www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

W celu dokonania zgłoszenia należy:

  • skorzystać z formularza, dostępnego na stronie internetowej

lub

  • wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl